SPRAWDŹ NASZĄ WYPRZEDAŻ 🔥 produkty z rabatem do -50%
Koszyk: ( art.)
Twój koszyk jest pusty
Zainspiruj się nowymi produktami i
znajdź coś dla siebie
Do zapłaty
Zobacz nowości

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym HAPPY FACE działającym pod adresem: www.happyface.pl, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to Greenpoint S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Domagały 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS 0000094074, NIP 6760000782, REGON 003900483;

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy HAPPY FACE, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www. happyface.pl;

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary i produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost, DPD lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie Towary oferowane w sklepie HAPPY FACE są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

4. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

5. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego HAPPY FACE oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego HAPPY FACE w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

- przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,
- włączoną obsługę Java Script,
- włączoną obsługę plików Cookies,
- aktywny adres e-mail.

III. Warunki realizacji Zamówienia

1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej www.happyface.pl, składa zamówienie, wskazując na Towar/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych Towarów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem oraz przez serwis PayNow - po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

c. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową lub płatniczą - w chwili poprawnej autoryzacji karty

5. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Ze względu promocje sprzedażowe realizacja może ulec wydłużeniu.

6. Towar objęty Zamówieniem jest dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę wraz z dokumentem sprzedaży, to jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia.

IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

- gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,
- kartą kredytową - za pomocą systemu umożliwiającego płatności on-line na stronie internetowej Sklepu, w sytuacji gdy posiadana przez Klienta karta daje mu taką możliwość,
- przelewem i przelewami internetowymi za pośrednictwem serwisu PayNow.
- Kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.

VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep.

2. Sklep powinien otrzymać informację o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania.

6. Konsument powinien przekazać do Sklepu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do wysyłki zwrotu:
HAPPY FACE E-Sklep ul. Domagały 5, 30-741 Kraków.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Towary oferowane przez Sklep posiadają gwarancję producenta. Czas udzielenia gwarancji każdego Towaru widnieje w jego opisie na stronach Sklepu.

3. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności sprzedawanego Towaru z umową, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą zmniejszającą wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których Sklep zapewniał w opisie Towaru, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym, a w chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

4.Warunkiem zachowania prawa do skorzystania do reklamacji jest zawiadomienie o wadzie w terminie do 24 miesięcy od daty jej wykrycia. Klientowi przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego Towaru wraz z wymaganymi dokumentami.

5. Prosimy o odesłanie reklamowanego Towaru na adres:

HAPPY FACE
Ul. Domagały 5
30-741 Kraków

VIII. Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępny jest pod adresem https://happyface.pl/polityka-prywatnosci

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2021 r.

2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.